چرا رنگ درختان در پاییزتغییر می کند؟

به گزارش مهر، آغاز فصل پاییز و کاهش دمای هوا تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای گیاهان و درختان دارد. در این فصل دیگر فعالیت برگ به پایان رسیده است و کلروفیل که تغییر رنگ برگ ها را برعهده دارد به مواد متنوعی که از آن ها ترکیب شده، تجزیه می شود و مواد غذایی را برای استفاده در بهار به تنه درختان منتقل می کند.

در حفره های سلولی برگ ها نوعی ماده آبکی باقی می ماند که حاوی قطرات چربی، بلور و تعداد محدودی اجسام زرد رنگ است که نور را منعکس می کندو باعث زرد شدن برگ درختان می شود.اما از سوی دیگر، برگ درختان پاییزی به رنگ های مختلفی مبدل می شود.

در پاسخ به چگونگی ظهور چندین رنگ در طیف های زرد یا قرمز باید گفت، تمامی برگ ها از رنگدانه های زردی برخوردارند که با کاهش فعالیت کلروفیل قدرت مضاعفی می یابند.

میزان قند موجود در برگ ها بیش از آن حدی است که بتواند به درون درخت یا برای ذخیره سازی منتقل شود. در نتیجه، ترکیب شیمیایی قند با دیگر مواد موجود در برگ ها رنگ های متنوع و زیبایی را به وجود می آورد مانند طیف های مختلفی از رنگ قرمز.

منبع : خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 24 بازدید