تاثیر هوا بر روح آدمی

قلب انسان فعالیت زیادی دارد، به گونه ای که در هر دقیقه به طور معمول ۷۰ ضربان انقباضی دارد و در چند دقیقه میزان ۵ لیتر خون، چندین بار در کل بدن چرخش پیدا می کند. پرواضح است که این فعالیت شدید، حرارتی تولید خواهد کرد که از طریق خون به کل بدن می رسد. البته اگر حرارت اضافی قلب خنک نشود به ماهیچه آن آسیب می رساند. به همین دلیل خداوند حکیم قلب را در بین دو ریه چپ و راست قرار داده است که در هنگام عمل دم و بازدم قلب نیز خنک تر می شود. معمولاً درجه حرارت هوای خارج از بدن انسان بسیار پایین تر از درجه حرارت غریزی است که حاصل از فعالیت قلب می باشد. از طرفی روح انسان تحت تاثیر حرارت تولید شده از طریق قلب، دچار حرارت بالا می شود و اگر هوای تازه به روح نرسد به اصطلاح «دودناک» خواهد شد.در واقع حرارت منتقل شده به روح از طریق دم و بازدم تعدیل و موجب شادابی و طراوت روح می شود.

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 35 بازدید