کره ماه چه بویی می دهد؟

اشمیت، دانشمند و فضانوردی که دسامبر سال 1972 روی سطح ماه قدم گذاشت، می گوید: تمامی ماهنوردان در آن زمان بر این موضوع توافق داشتند که نمونه های خاک ماه درون هوای کابین بوی باروت سوخته تفنگ می دهد. به گزارش ایسنا، در واقع آنچه فضانوردان بو می کردند، ذرات غبار بسیار فعال شده با اتصالات سست (dangling bonds) بود.
منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 28 بازدید